Zákon

Platnosť zákona 18/2018 a Nariadenie GDPR od 25.5.2018

Prevádzkovanie kamerového bezpečnostného systému na účely monitorovania vlastného majetku bez zásahu na verejne prístupné miesta nový zákon ani nariadenie neupravuje a teda nevzniká prevádzkovateľovi žiadna povinnosť.. V prípade, že by kamera mala snímať aj verejne prístupné miesto (ulica, chodník, cesta, atď.) a chceme sa vyhnúť povinnostiam, ktoré ukladá zákon máme možnosť nasmerovať záber kamery iným smerom alebo nastaviť tzv. privátne zóny ak to kamerový systém umožňuje.

V prípade, že sa nemôžeme vyhnúť snímaniu verejne prístupného miesta (prevádzka, obchod, ulica, chodník, cesta, atď.), musíme postupovať podľa Nariadenia GDPR

čl. 6 písm. f)

    • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Podľa čl. 13 Nariadenia GDPR však pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb musíme ich o tomto informovať a tak nalepenie piktogramu označujúcom priestor snímaný kamerovým bezpečnostným systémom už nebude postačovať a musia byť pri ňom uvedené ďalšie informácie, ktoré upravuje čl. 13 Nariadenia GDPR.

Podľa usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov (ďalej len UOOU) je vhodné na viditeľné miesta umiestniť (napr. každý vchod, pri oplotení každú svetovú stranu) viditeľný piktogram upozorňujúci na monitorovanie objektu kamerovým systémom spolu so základnými údajmi o prevádzkovateľovi, účele spracúvania a informáciou, kde sa o spracúvaní osobných údajov dozvie viac. Podľa UOOU to môže byť webová stránka, recepcia, vrátnica, alebo v prípade reštaurácie jedálny lístok. Treba však pamätať pri výbere umiestnenia na to, že informácia musí byť ľahko dostupná každej osobe. Vzorový piktogram spolu s dokumentáciou je možné stiahnuť.

Úrad na ochranu osobných údajov na svojej stránke zverejňuje vzory dokumentov, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb teda aj prevádzkou kamerového systému.